H3 GRUP BİLİŞİM MÜHENDİSLİK MAKİNE DANIŞMANLIK MEDİKAL YATIRIM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ (biucuzunubul.com) BAYİLİK SÖZLEŞMESİ


1.       1.TARAFLAR İşbu sözleşme,  Söğütözü Mah. 2177.Cadde No:10/B/9 Çankaya/Ankara adresli H3 GRUP BİLİŞİM MÜHENDİSLİK MAKİNE DANIŞMANLIK MEDİKAL YATIRIM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca biucuzunubul.com olarak anılacaktır.) ile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

adresli (bundan sonra kısaca BAYİ olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış olup taraflar, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 1- Sözleşmenin konusunu, sözleşmenin imza tarihinden itibaren BAYİ’nin kendi adına ve sözleşme hükümlerine göre BİUCUZUNUBUL.COM’dan satın alacağı ürün ve hizmetlerin satımı oluşturmaktadır. BAYİ, sözleşmede söz konusu ürün ve hizmetlerin BİUCUZUNUBUL.COM tarafından onaylanan sistem çerçevesinde satılmasının, dağıtımının yapılmasının, kabul ve taahhüt eder. Faturalandırma, bayi tarafından kendi adına gerçekleştirilir. İşbu sözleşme, bayilik sözleşmesi olup sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü BAYİ’ye acentelik, komisyonculuk, vekillik veya ortaklık hakkı tanımaz. Bayilik konusu ürün, BİUCUZUNUBUL.COM tarafından toptan perakende satışa arz edilen web sitesinde yayınlanan ürünlerdir.

3. PAZARYERİ

MADDE 2- BAYİ, mevcut pazaryerlerinin tamamında işbu sözleşme hükümlerine bağlı kalarak ürün satması için yetkilendirilmiştir. BİUCUZUNUBUL.COM, bayinin satış yaptığı pazaryerlerinde satış yapma hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ, herhangi bir hak veya alacak talep edemez.

MADDE 3- BAYİ’ nin bulunduğu bölge içerisinde alt bayilikleri verme hakkı olmakla birlikte BİUCUZUNUBUL.COM’nın, BAYİ ve alt bayilikler arasındaki ilişkiden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 4- Taraflar, sözleşmede yer alan tüm hak ve yükümlülüklere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Bunlara uyulmaması, haklı nedenle fesih sebebi olacaktır.

a. Bayi, yaptığı işlemlerde basiretli bir tacir gibi hareket ederek BİUCUZUNUBUL.COM’nın menfaatlerini gözetmelidir.

b. BAYİ, BİUCUZUNUBUL.COM’yı yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak herhangi bir yetkiye sahip olmadığından BİUCUZUNUBUL.COM adına veya hesabına hiçbir surette üçüncü şahıslarla sözlü ya da yazılı akit yapamaz.

c. BAYİ, BİUCUZUNUBUL.COM’nın kullandığı marka ve ticari isimleri, bu sözleşme kapsamı dışında BİUCUZUNUBUL.COM’nın yazılı izni olmadan kullanamaz. BİUCUZUNUBUL.COM’ya ait patent, marka, amblem ve benzerlerine bölgesi içinde herhangi bir şekilde tecavüz edildiğinde durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlü olmakla birlikte bu yükümlülük, BAYİ’nin yasal tedbirler alması şeklinde yorumlanamaz.

d. BAYİ, resmi makamların ilan edeceği tebliğlere ve tamimlere, belirlenen talimatlara ve BİUCUZUNUBUL.COM’nın prensip ve tavsiyelerine uymayan kendisinin veya istihdam ettiği kimselerin fiillerinden doğacak her türlü zararı, maddi ve manevi tazminat ile cezai sorumluluğu üstlenmeyi ve bu sebeplerle BİUCUZUNUBUL.COM’ya sirayet edecek her türlü müracaatı anında önlemeyi, gerekli zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

e. BAYİ, müşterilerin kişisel talepleri doğrultusunda sattığı hizmet ve ürünü uyarlama hakkına sahip olmakla birlikte niteliği itibariyle yapacağı esaslı değişikliklerde BİUCUZUNUBUL.COM’nın yazılı onayını almalıdır.

f. BAYİ, son kullanıcı tüketiciye satışla birlikte eğitim sağlamayı, satış sonrası teknik destek vermeyi BİUCUZUNUBUL.COM tarafından garanti kapsamı içinde olan faaliyetleri için hiçbir ücret talep etmemeyi ve bu hizmetlerin görülebilmesi için yeterli sayıda ve yetiştirilmiş eleman bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.

g. BAYİ’nin pazaryerlerinde veya kendi web sitesinde reklam yapma yetkisi olup finansman ve reklamlardan doğacak her türlü sorumluluk BAYİ’ye ait olacaktır.

h. BAYİ, yaptığı satışlar, servis hizmetleri, stoklar, müşteriler, eğitim sözleşmeleri, program sipariş sözleşmeleri hakkında BİUCUZUNUBUL.COM’yı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

5. FİYATLARIN DÜZENLENMESİ

MADDE 5- BİUCUZUNUBUL.COM’nın fiyat listesindeki son kullanıcı fiyatları tavsiye niteliğinde olup son kullanıcının hizmeti iade etmesi durumunda BİUCUZUNUBUL.COM, sadece hizmetin BAYİ’ye satıldığı fiyat üzerinden sorumludur. İade nedeni BAYİ veya Son Kullanıcı kaynaklı bir durum olduğu takdirde iadeye ilişkin her türlü zarardan BAYİ sorumludur. BİUCUZUNUBUL.COM tarafından fiyat listesinde değişiklik yapıldığı takdirde BAYİ’ye elektronik ortamda geçerli posta adresine bilgilendirme yapılmalıdır.

6. EĞİTİM HİZMETİ

MADDE 6- BİUCUZUNUBUL.COM, BAYİ’ye ürün ve hizmetlere ilişkin ücretsiz eğitim vermekle yükümlü olup gerekli görüldüğü takdirde sözleşme süresince ürünün içerik ve kapsamında yapılan değişiklikler neticesinde yeniden eğitim verecektir.

MADDE 7- BAYİ, ürünlerin satışının yanı sıra son kullanıcıya ürünler ile ilgili bilgi vermekle yükümlü olup bunu son kullanıcıyla arasında yapacağı yazışmalarla belgelendirmekle yükümlüdür. BAYİ’nin vereceği bilgiden kaynaklanan eksiklik ve zararlarda BİUCUZUNUBUL.COM’nın sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

7. SİPARİŞLER

MADDE 8- Siparişler biucuzunubul.com web sitesinden alınacak olup verilen siparişler ürünlerin stok durumuna göre 24 saat içinde kargolanacaktır.

MADDE 9- Bayi ,BİUCUZUNUBUL.COM üzerinden verdiği siparişlerde kargo bedeli biucuzunubul.com anlaşmalı kargo şirketi ile gönderilecek siparişleri siparişi notunda belirtilmekle yükümlüdür. Pazaryerlerinden gelen siparişlerde ilgili şirketlere ait kargo şablonlarını [email protected] mail adresine ulaştırmakla yükümlüdür.

8. ÖDEMELER

MADDE 10- BAYİ, faturanın düzenlenme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde BİUCUZUNUBUL.COM’dan sipariş ettiği ürünün bedelini ödemek zorundadır. Vadesinde ödenmeyen alacak söz konusu olduğunda ihtara gerek olmaksızın BAYİ’nin bakiye borcunun tamamı muaccel hale gelir ve BİUCUZUNUBUL.COM’nın teminat senedini icraya koyma hakkı doğar.

MADDE 11- BAYİ’nin yapması gereken ödemeler nakit, havale/eft veya kredi kartı vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bayi ödemeleri internet sayfasında belirtilen IBAN Hesabına sipariş üzerinden 14 gün geçmeden yapmakla yükümlüdür.

MADDE 12- Erken ödeme faiz, iskonto gibi bir hakkın doğmasına vesile olmaz.

9. SÜRE

MADDE 13- İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren 5 yıl süre ile yürürlükte kalacak olup sürenin hitamında tarafların herhangi bir fesih talebi olmaz ise kendiliğinden birer yıllık süreler halinde uzar. Taraflar, sözleşmeyi feshetmek doğrultusundaki taleplerini sözleşme bitiminden itibaren en az bir ay öncesinden yazılı olarak bildirmek zorundadır.

10. HAKLI NEDENLE FESİH

MADDE 14- Taraflardan birinin işbu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda diğer tarafın fesih hakkı doğar. MADDE 15- BAYİ’nin iflas etmesi, konkordato isteminde bulunması, tasfiyesi, ölümü, BİUCUZUNUBUL.COM’nın onayı olmadan bayilik hakkını devir veya temlik etmesi, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Korunması Hakkındaki Kanun ve sair yasal mevzuata aykırı hareket etmesi, aleyhine iflas takibi veya davası açılması BİUCUZUNUBUL.COM için haklı nedenle fesih sebeplerindendir.

11. TAZMİNAT

MADDE 16- BAYİ’nin işbu sözleşmedeki yükümlülükleri ihlal etmesi halinde BİUCUZUNUBUL.COM’nın uğradığı tüm zararları tazmin etme yükümlülüğü vardır.

12. GİZLİLİK

MADDE 17- BAYİ, TTK hükümlerine göre kendisine verilen ürüne/alt bayiye/müşteriye/BİUCUZUNUBUL.COM’ya ait bilgileri veya ticari sırları kesinlikle gizli tutmayı, üçüncü şahıslara ve taraflara açıklamamayı kabul ve taahhüt eder.

13. KISMİ GEÇERSİZLİK

MADDE 18- Sözleşmenin taraflarından herhangi birisinin, diğer tarafın işbu sözleşme hükümlerinden birine veya birkaçına uymamasına müdahale etmemesi, ilgili hükümleri bu şekilde kabul ettiği anlamını taşımayacağı gibi sözleşmeden doğan haklarını daha sonradan kullanmasına da engel olmaz.

14. TEBLİGAT ADRESLERİ

MADDE 19- Tarafların tebligat adresleri aşağıda yer aldığı gibidir. Adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa on beş gün içinde bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır.

       

 

                BİUCUZUNUBUL.COM                                                                                                  BAYİ ADRES

Söğütözü Mah. 2177.Cadde No:10/B/9 Çankaya/Ankara

                    [email protected]                                          

                 ( 0312)9850111

 

15. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 20- İşbu sözleşme TC yasalarına tabi olup doğabilecek uyuşmazlıkların çözülmesinde Ankara mahkemeleri ve icra-iflas müdürlükleri yetkilidir.

16. SON HÜKÜM

MADDE 21- İşbu sözleşme 21 maddeden ve ibarettir. İşbu sözleşme, taraflarca tüm maddelerine uyulmak şartıyla tanzim edilip okunmak suretiyle irade özerkliği ve müdebbir BAYİ dikkatiyle birlikte ………………….…tarihinde imza altına alınarak veya internet üzerinden okunup kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

BİUCUZUNUBUL.COM                                                                                                                   BAYİ(Kaşe/İmza)